Aktualności

GRANT “BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH”

Nasza placówka realizuje grant pn. BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość grantu wynosi: 148 130 zł /słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych/ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020 r. W wyniku realizacji grantu dojdzie do: Doposażenia stanowisk pracy personelu placówki oraz ich mieszkańców w...

GRANT – WSPARCIE DLA KADRY DPS BULOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa we wrześniu 2020 r. w ramach Projektu grantowego: „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał środki pieniężne w wysokości 214 360 zł /słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych/. Zgodnie z procedurami realizacji projektu grantowego w ramach umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-37/20 z dnia 09-09-2020 r. Grant zostanie...

Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa finansowany jest w części ze środków dotacyjnych w ramach umowy nr PCPR.421.2.2018 z dnia 21.12.2018 r. zawartej z Powiatem Oświęcimskim o realizację zadania publicznego pod nazwą „prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2023r. Ze środków dotacyjnych finansowana jest część wydatków bieżących Domu....

Przekazanie i poświęcenie nowego mikrobusu

W dniu 15.02.2018r. przed budynkiem i w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód Opel Vivaro Combi dla Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach udało się zakupić z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,  Gminy Kęty, oraz dofinansowaniu bieżącej działalności domu przez Fundację Braci Albertynów. Chcieliśmy bardzo podziękować WSZYSTKIM, którzy przyczynili się...