Historia DPS
Historia

Dom został założony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa. W trakcie ponad 80 letniej historii zmieniał się wygląd, mieszkańcy, jednak główna idea przyświecająca jego działaniom już od wielu lat pozostała niezmienna.

1936 zgoda Metropolity Krakowskiego ks. abp. Stefana Sapiehy na otwarcie domu zakonnego w Bulowicach, w roku 1938 ukończono budowę budynku przeznaczonego na nowicjat.

1939przejęcie budynku przez Niemców do celów szkoleniowych Hitler Jugend.

1945odzyskanie placówki przez Braci, w niespełna dwa miesiące wojska radzieckie tworzą szpital dla koni, rannych i chorych.

1946odrestaurowanie budynku przez Zgromadzenie i otwarcie Zakładu dla Bezdomnych Mężczyzn - liczba pensjonariuszy 50 osób.

1950zawarcie umowy użyczenia ze Zrzeszeniem Katolików Caritas i utworzenie Domu Opieki Caritas dla Dorosłych.

1950przejęcie Zakładu przez Zrzeszenie Katolików Caritas w ramach umowy użyczenia zawartej ze Zgromadzeniem Braci Albertynów i utworzenie Domu Opieki Caritas dla dorosłych.

1952przekształcenie placówki w Zakład dla Umysłowo Upośledzonych Niezdolnych do Pracy ( po remontach, zwiększenie liczby pensjonariuszy z 50 do 90 osób.

lata 70zwiększenie liczby etatów, utworzenie działu administracji

W wyżej wymienionych latach Dom miał charakter Placówki zamkniętej, mieszkańcy nie mieli możliwości integrować się ze środowiskiem zewnętrznym.

1990ten rok rozpoczął nową kartę historii - na podstawie zawartej umowy pomiędzy Dyrektorem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Bielsku -Białej placówka zostaje nazwana Domem Pomocy Społecznej Braci Albertynów dla Dorosłych Przewlekle Psychicznie Chorych Mężczyzn w Bulowicach.

Historyczny budynek DPS

Początek lat 90-tych. Następuje bardzo duża poprawa warunków socjalno-bytowych. Zmniejszenie liczby mieszkańców do 80 osób, Rozpoczyna się integracja domowników ze środowiskiem zewnętrznym poprzez wycieczki, zabawy, ogniska, pielgrzymki, po raz pierwszy zorganizowano turnus rehabilitacyjny. Zaczyna się rozwijać terapia zajęciowa.

1993-1996rozbudowano lewe skrzydło domu, przeznaczone na dużą świetlicę oraz pomieszczenia mieszkalne.

1999zawarcie umowy pomiędzy Starostą Powiatu Oświęcimskiego, a Zgromadzeniem Braci Albertynów na prowadzenie Domu - profil placówki nie zmieniony, nadal przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych.

1996-2006trwają intensywnych prace w kierunku podniesienia standardu świadczonych usług (w tym czasie Zgromadzenie po raz pierwszy powołuje na stanowisko dyrektora osobę świecką

2006osiągnięcie wymaganych standardów- otrzymanie Decyzji nr 18/2006 od Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Domu.

2008dobudowa klatki schodowej wraz z gabinetem psychologa oraz z pokojem dziennego pobytu.

2012-2013budowa budynku socjalnego, przeznaczonego na dział administracji.

2013otwarcie kawiarenki, pracowni komputerowej, stolarni.

2013utworzenie ścieżki rowerowej oraz placu sportowo - rehabilitacyjnego, terapeutycznego i integracyjnego wraz z przyrządami gimnastycznymi.

2015otwarcie sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej.