Projekty UE

Dotacje celowe – dofinansowanie bieżącej działalności.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w grudniu 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.36.15.2020 i aneksu nr 1 do ww. umowy w postaci dotacji celowej w wysokości: 50 068 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i sześćdziesiąt osiem złotych/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 09-12-2020 r. umową nr PCPR.421.5.2020 oraz aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 23-12-2020 r. dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami...

DOTACJE CELOWE – DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:

1. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa we wrześniu 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.26.15.2020 w postaci dotacji celowej w wysokości: 32 033 zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące trzydzieści trzy złote/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 17-09-2020 r. umową nr PCPR.421.2.2020 dotacja została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie)...

Sami dzielni - projekt UE

Sami dzielni – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki: Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach, ul. Bł. Faustyny 4, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem. Wartość grantu wynosi 12 360 zł /słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych/ z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020. Okres realizacji grantu:...