Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Godło i herb Polski

1.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów Bulowicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego. Powiat zleca realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.” na podstawie umowy nr PCPR.421.2.2018 z dnia 21.12.2018r.

Wysokość dofinansowania wynosiła:

w 2019 r. – 983 166 zł

w 2020 r. – 955 884 zł

na 2021 r. – 778 779,34 zł

na 2022 r. – 749 596 zł

Planowane dofinansowanie:

na 2023 r. – 928 500 zł

2.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa dnia 6 października 2023 r. podpisał Umowę nr PCPR.421.1.2023
z Powiatem Oświęcimskim.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Dofinansowanie obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 grudnia
2023 r. –
zgodnie z Porozumiem Rządu RP z NSZZ Solidarność z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania dla DPS Bulowice: do 281 550 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych/.

Całkowita wartość zadania: do 1 242 222 zł /słownie: jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote/.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach ww. środki przeznaczy na wypłatę nagród dla pracowników za okres pracy kwiecień – grudzień 2023 r. uwzględniając zgodnie
z umową dotacyjną absencję chorobową pracowników Domu. Środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynoszą 600 zł miesięcznie, przy czym kwota ta obejmuje również wszystkie pochodne (pełen koszt pracodawcy). Środki dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują w ilości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy.

W dniu 7 grudnia 2023 r. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach podpisał aneks do umowy nr PCPR.421.1.2023 z dnia 6 października 2023 r.; w którym zwiększeniu uległa kwota dofinansowania wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy do kwoty 600 zł brutto miesięcznie plus wszystkie pochodne pracodawcy.

W wyniku powyższego podwyższeniu uległa również wartość dofinansowania dla DPS Bulowice do 337 140 zł /słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści złotych/.

Całkowita wartość zadania (zgodnie z aneksem nr 1/2023 do umowy WP-III.9421.23.16.2023) również uległa zwiększeniu do: 1 514 916 zł /słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy złotych dziewięćset szesnaście złotych/.