Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Godło i herb Polski

1.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów Bulowicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego. Powiat zleca realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.” na podstawie umowy nr PCPR.421.2.2018 z dnia 21.12.2018r.

Wysokość dofinansowania wynosiła:

w 2019 r. – 983 166 zł

w 2020 r. – 955 884 zł

Planowane dofinansowanie:

na 2021 r. – 771 919 zł

na 2022 r. – 928 500 zł

na 2023 r. – 928 500 zł

2.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa 8 listopada 2021 r. podpisał Umowę nr PCPR.421.4.2021 z Powiatem Oświęcimskim.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji na częściowe finansowanie zadania polegającego na wzmocnieniu zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa

Całkowita wartość zadania: 38 423 zł /słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote/

Wartość otrzymanego dofinansowania: 30 738 zł /słownie: trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych/

Celem zadania jest dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w zakresie wzmocnienia zabezpieczenia Domu przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach ww. środki przeznaczy na:

  1. zakup środków ochrony osobistej,
  2. zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług poprzez wypłatę nagród dla pracowników