Autor: Administracja

OFERTA CENOWA-DPS/8/2021 -CHEMIA

Ogłoszenie wyników zawiadomienie chemiaPobierz Zaproszenie do złożenia oferty zaproszenie_do_zlozenia_oferty_chemiaPobierz formularz_oferty_chemiaPobierz Formularz_cenowy_PAKIET_IPobierz Formularz_cenowy_ PAKIET_IIPobierz oswiadczenie_chemiaPobierz projekt_umowy_chemiaPobierz ...

GRANT – WSPARCIE DLA KADRY DPS BULOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

I. Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w grudniu 2021 r. w ramach III naboru do Projektu grantowego: „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał środki pieniężne w wysokości 23 291 zł /słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych/. Zgodnie z procedurami realizacji projektu grantowego w ramach umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-269/20...

Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów Bulowicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego. Powiat zleca realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.” na podstawie umowy nr PCPR.421.2.2018 z dnia 21.12.2018r. Zgodnie z zapisami umowy Powiat przyznaje środki finansowe w postaci dotacji, której celem jest realizacja ww. zadania publicznego. Wysokość dotacji wynosiła: w 2019...

Przekazanie i poświęcenie nowego mikrobusu

W dniu 15.02.2018r. przed budynkiem i w sali audiowizualnej im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych, przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód Opel Vivaro Combi dla Domu Pomocy Społecznej w Bulowicach udało się zakupić z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,  Gminy Kęty, oraz dofinansowaniu bieżącej działalności domu przez Fundację Braci Albertynów. Chcieliśmy bardzo podziękować WSZYSTKIM, którzy przyczynili się...