Dotacje celowe – dofinansowanie bieżącej działalności.

Dotacje celowe – dofinansowanie bieżącej działalności.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w grudniu 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.36.15.2020 i aneksu nr 1 do ww. umowy w postaci dotacji celowej w wysokości: 50 068 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i sześćdziesiąt osiem złotych/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 09-12-2020 r. umową nr PCPR.421.5.2020 oraz aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 23-12-2020 r. dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług świadczonych przez w/w domy pomocy społecznej.

Dotacja została wydatkowana w miesiącu grudniu 2020 r.

Ze środków własnych Dom przeznaczył na dofinansowanie zadania zgodnie z umową dotacyjną minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.