GRANT „BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH”

GRANT „BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH”

Nasza placówka realizuje grant pn. BEZPIECZNY DOM W BULOWICACH w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 148 130 zł /słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści złotych/ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 30.11.2020 r.

W wyniku realizacji grantu dojdzie do:

  1. Doposażenia stanowisk pracy personelu placówki oraz ich mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19, które zwiększą bezpieczeństwo pracy całego personelu DPS Bulowice i bezpieczeństwo pobytu mieszkańców Domu oraz zapewnią odpowiednią dezynfekcję w czasie epidemii i zagrożenia epidemiologicznego.
  2. Doposażenia placówki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami w tym w sprzęt medyczny, który zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników DPS Bulowice przy wykonywaniu codziennych czynności opiekuńczo-medycznych w warunkach COVID-19.
  3. Zakupu odpowiedniego sprzętu lub wyposażenia; dla mieszkańca przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego; do wydzielonych funkcjonalnie w placówce 5 miejsc noclegu, izolacji lub kwarantanny, który zapewni bezpieczeństwo przebywającym w izolacji mieszkańcom i personelowi opiekującemu się nimi.

Efektem końcowym Grantu będzie stworzenie w Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach dla jego mieszkańców i pracowników bezpiecznych warunków zamieszkiwania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.