Sami dzielni – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Sami dzielni – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach zadania grantowego pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki: Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach, ul. Bł. Faustyny 4, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi 12 360 zł /słownie: dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych/ z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 21.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.