DOTACJE CELOWE – DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:

DOTACJE CELOWE – DOFINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:

1.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa we wrześniu 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.26.15.2020 w postaci dotacji celowej w wysokości: 32 033 zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące trzydzieści trzy złote/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 17-09-2020 r. umową nr PCPR.421.2.2020 dotacja została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) osobom zatrudnionym w DPS, w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dotacja została wydatkowana w miesiącu listopadzie 2020 r.

Ze środków własnych Dom przeznaczył na dofinansowanie zadania zgodnie z umową dotacyjną minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.

2.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w listopadzie 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.34.15.2020 w postaci dotacji celowej w wysokości: 28 284 zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 17-11-2020 r. umową nr PCPR.421.3.2020 dotacja została przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności domu pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez dom.

Dotacja została wydatkowana w miesiącu listopadzie 2020 r.

Ze środków własnych Dom przeznaczył na dofinansowanie zadania zgodnie z umową dotacyjną minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.

3.

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa w grudniu 2020 r. otrzymał środki finansowe od Wojewody Małopolskiego w ramach umowy nr WP-III.9421.36.15.2020 i aneksu nr 1 do ww. umowy w postaci dotacji celowej w wysokości: 50 068 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i sześćdziesiąt osiem złotych/. Zgodnie z podpisaną przez Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach w dniu 09-12-2020 r. umową nr PCPR.421.5.2020 oraz aneksem nr 1 do ww. umowy z dnia 23-12-2020 r. dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. nagrody, dodatki, premie) dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług świadczonych przez w/w domy pomocy społecznej.

Dotacja została wydatkowana w miesiącu grudniu 2020 r.

Ze środków własnych Dom przeznaczył na dofinansowanie zadania zgodnie z umową dotacyjną minimum 20 % kosztów realizacji całego zadania.