GRANT – WSPARCIE DLA KADRY DPS BULOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

GRANT – WSPARCIE DLA KADRY DPS BULOWICE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa we wrześniu 2020 r. w ramach Projektu grantowego: „Bezpieczny dom- wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał środki pieniężne w wysokości 214 360 zł /słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych/. Zgodnie z procedurami realizacji projektu grantowego w ramach umowy o powierzenie grantu nr PS-WR-431-1-37/20 z dnia 09-09-2020 r. Grant zostanie przeznaczony na:

  1. nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, świadczących usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres do 3 miesięcy,
  2. zatrudnienie 3 dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze i wspomagające (z wyłączeniem lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych) przez okres do 3 miesięcy,
  3. dofinansowanie w zakresie wykonania testów dotyczących zakażenia wirusem dla całego personelu Domu.