Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dotacja celowa z Powiatu Oświęcimskiego

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów Bulowicach prowadzony jest przez Zgromadzenie Braci Albertynów z Krakowa na zlecenie Powiatu Oświęcimskiego. Powiat zleca realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r.” na podstawie umowy nr PCPR.421.2.2018 z dnia 21.12.2018r. Zgodnie z zapisami umowy Powiat przyznaje środki finansowe w postaci dotacji, której celem jest realizacja ww. zadania publicznego.

Wysokość dotacji wynosiła:

w 2019 r. – 983 166 zł

w 2020 r. – 955 884 zł

Planowana dotacja:

na 2021 r. – 771 919 zł

na 2022 r. – 928 500 zł

na 2023 r. – 928 500 zł