Zakup nowego mikrobusu

Nowy mikrobus

Zakup nowego mikrobusu

Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w grudniu 2017 r. zrealizował projekt „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” na kwotę 128 000 zł /słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych/.

Zadanie zostało opłacone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w wysokości 76 800 zł /słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych/ co stanowiło 60% wartości środka transportu.

Ponadto na realizację zadania Dom otrzymał dotację celową z Powiatu Oświęcimskiego w wysokości 30 000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/, w tym 10 000 zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/ pochodziło z dotacji Gminy Kęty.

Koszt własny zakupu mikrobusu wyniósł 21 200 zł /słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych/.

Zakup nowego mikrobusu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach był zadaniem priorytetowym na rok 2017, gdyż poprzedni środek transportu dla ww. mieszkańców w skutek ciągłej 13- letniej eksploatacji wymagał coraz częstszych napraw i konserwacji.

Mikrobus w Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów służy bowiem do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu, z terenu wiejskiego do placówek zdrowia tj. przychodnie, poradnie specjalistyczne, szpitale oraz do innych instytucji i urzędów. Wykorzystywany jest również  do integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zwiększania dostępu tych osób do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno-oświatowych.

W załączeniu kilka zdjęć zakupionego mikrobusu Opel/ Carpol  Vivaro Combi przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim.

Chcieliśmy bardzo podziękować WSZYSTKIM,

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji ww. projektu,

zarówno od strony finansowej, jak i od strony merytorycznej i organizacyjnej.

Nowy mikrobus Nowy mikrobus Nowy mikrobus Nowy mikrobus Nowy mikrobus Nowy mikrobus Nowy mikrobus Nowy mikrobus